Xây dựng tuyên ngôn hành động của Nissin Việtnam

Xây dựng tuyên ngôn hành động của Nissin Việtnam

Từ những ngày đầu thành lập, Nissin Việt Nam luôn lấy phương châm làm việc, châm ngôn kinh doanh của tập đoàn làm nền tảng cho các hoạt động. Bước qua những khó khăn buổi ban đầu, bắt nhịp cùng những thay đổi của nền kinh tế  toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, Nissin Việt Nam đã ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững. Từ mong ước Nissin Việt Nam ngày càng tăng trưởng, phát triển, người lao động được hạnh phúc hơn nữa, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên ưu tú của Nissin Việt Nam đã trăn trở để xây dựng nên bản tuyên ngôn hành động, đó là các giá trị cốt lõi, những nguyên tắc hành động và mục tiêu hướng đến của Nissin Việt Nam.

 

Đội ngũ nhân viên ưu tú của Nissin Việt Nam trong một buổi thảo luận để xây dựng nên Tuyên ngôn hành động